rt( 'joomla.utilities.string' ); ?>
Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /includes/framework.php:153) in /libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /includes/framework.php:153) in /libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/framework.php:153) in /libraries/joomla/session/session.php on line 426

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/framework.php:153) in /plugins/system/info_ciacho.php on line 25
Rekrutacja
Home / Rekrutacja

Liceum Plastyczne

Liceum Plastyczne

w Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Kandydatów obowiązuje elektroniczny system naboru

Wniosek o przyjęcie do Liceum Plastycznego

Oświadczenia rodziców kandydatów do Liceum Plastycznego

 

Regulamin Rekrutacji Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta

 

Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu ogłasza nabór na rok szkolny 2017/2018

 

EGZAMINY WSTĘPNE 29-30 maja 2017r.

 

LICEUM PLASTYCZNE wchodzi w skład Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu. Szkoła kształci młodzież uzdolnioną plastycznie. Nauka w Liceum Plastycznym trwa 4 lata i kończy się egzaminem dyplomowym oraz maturalnym. Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące oraz artystyczne w specjalnościach: techniki rzeźbiarskie, tkanina artystyczna, ceramika, projektowanie graficzne oraz realizacje intermedialne. Kształcenie artystyczne młodzieży odbywa się na zajęciach, rysunku i malarstwa, rzeźby, podstaw projektowania oraz historii sztuki.

 

Szkoła pracuje w zmodernizowanym obiekcie wyposażonym w:

 • pracownie dydaktyczne z dostępem do Internetu i multimediów

 • nowe pracownie artystyczne z zapleczami

 • nowoczesną galerię szkolną

 • salę gimnastyczną z nowym wyposażeniem oraz zapleczem

 • windy dla uczniów niepełnosprawnych

 

Szkoła dba o wszechstronny rozwój ucznia:

 • oferuje uczniom różnorodne zajęcia dodatkowe

 • organizuje wyjazdy edukacyjne, plenery malarskie i fotograficzne, wycieczki do muzeów, galerii sztuki,

 • promuje twórczość plastyczną uczniów

 • umożliwia uczestnictwo w konkursach, wystawach i przeglądach artystycznych

 • współpracuje z innymi szkołami plastycznymi

 • współpracuje z uczelniami artystycznymi

 

Szkoła prowadzi szeroką działalność edukacyjno-artystyczną:

 • udział w projektach Leonardo da Vinci w ramach FRSE

 • udział w projektach i warsztatach uczelni artystycznych

 • udział w międzynarodowych i ogólnopolskich projektach szkół plastycznych pod patronatem MKiDN oraz CEA

 

Specyfika kształcenia, twórczy klimat oraz liczba uczniów w szkole decydują o dużym poziomie bezpieczeństwa młodzieży.

Wyniki egzaminu maturalnego i dyplomowego świadczą o wysokim poziomie kształcenia.

Kończąc naukę, uczeń otrzymuje tytuł plastyka oraz świadectwo uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na wszystkie kierunki studiów.

Warunki naboru:

Rekrutację do klasy pierwszej prowadzi się spośród absolwentów gimnazjów, którzy nie przekroczyli 17 roku życia, wykazują się odpowiednimi uzdolnieniami plastycznymi, wrażliwością oraz zainteresowaniami artystycznymi. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego. Ubiegający się o przyjęcie do szkoły powinni w terminie do 26 maja 2017 roku złożyć w sekretariacie:

 1. podanie o przyjęcie do szkoły

 2. dwie podpisane fotografie

 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie plastyk (od lekarza rodzinnego)

 4. opinię lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeżeli dziecko było badane)

 5. zaświadczenie z macierzystej szkoły z wykazem ocen za I półrocze z uwzględnieniem oceny zachowania

Kwalifikacja kandydatów do LP odbywa się na podstawie postępowania rekrutacyjnego uwzględniającego:

 1. wynik egzaminu praktycznego z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej

 2. wynik egzaminu ustnego ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą kształcenia ogólnego dla gimnazjum

 3. wynik egzaminu gimnazjalnego

 4. oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum

 5. inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

 

EGZAMIN WSTĘPNY

Egzamin wstępny do LP obejmuje:

 • egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej

 • egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą kształcenia ogólnego dla gimnazjum

Kandydaci winni zgłosić się na egzamin 29 – 30 maja 2017r.
o godz. 8.45 z legitymacją szkolną oraz własnymi przyborami: papier format A3 (duży blok techniczny), farby plakatowe lub temperowe, pędzle, naczynie na wodę, ołówki miękkie, przybory do pisania.

 

Kryteria oceny:

 • poprawność kompozycji zadanego tematu,

 • zdolności obserwacyjne (umiejętność postrzegania bryły, perspektywy, światłocienia, w malarstwie - koloru),

 • bogactwo środków ekspresji plastycznej,

 • umiejętność wypowiedzi na wybrany temat, znajomość zagadnień i właściwej terminologii, styl wypowiedzi,

Oceny wyników uzyskanych przez kandydata podczas poszczególnych części egzaminu dokonuje komisja w formie punktowej:
•    rysunek:
0-20 punktów,
•    malarstwo:
0-20 punktów,
•    kompozycja:
0-20 punktów,
•    ustna wypowiedź na temat wskazanych przez komisję dziedzin sztuki

czy zjawisk kulturalnych: 0-20 punktów.

 

TERMINARZ DZIAŁAŃ REKRUTACYJNYCH I EGZAMINACYJNYCH

 • 1 marca 2017r. – 26 maja 2017r. do godz.15.00 – składanie podań w sekretariacie szkoły na druku pobranym w Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu, Al.Grzecznarowskiego 13

(tel./fax 048/340 28 38) lub ze strony internetowej szkoły

 • 29 maja 2017r. (poniedziałek) godz.9.00 – 10.30 sprawdzian
  z rysunku, godz.11.00 – 12.30 sprawdzian z malarstwa

30 maja 2017r.(wtorek) godz.9.00 – 10.30 sprawdzian z kompozycji przestrzennej, godz. 11.00 – egzamin ustny

 • 2 czerwca 2017r. do godz.14.00 ogłoszenie wyników sprawdzianu uzdolnień i zainteresowań plastycznych

 • od 23 czerwca do 28 czerwca 2017r. do godz.15.00 - kandydaci składają kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopie zaświadczenia egzaminu gimnazjalnego

 • 5 lipca 2017r. do godz.12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej

 • od 6 lipca 2017r. do 14 lipca 2017r. do godz. 12.00 – składanie oryginałów świadectw, zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego i kart zdrowia

 • 14 lipca 2017r. godz. 15.00 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły

 • od 10.08.2017r. do 14.08.2017r. dodatkowa rekrutacja w przypadku braku pełnego naboru

 • 23.08.2017r. sprawdzian w rekrutacji uzupełniającej

 • 31.08.2017r. ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły w wyniku rekrutacji uzupełniającej

 
www.plastyk.radom.pl

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki konkursu "Być jak Leonardo..."

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY

KONKURS PLASTYCZNY „Być jak Leonardo …”

 

Więcej…

 

Prezentacja szkoły 2017

 

https://plastykradom-my.sharepoint.com/personal/alina_wlodarz_plastyk_radom_pl/_layouts/15/WopiFrame.aspx?docid=1896f15cc65f34c4b8eda85f1300f8176&authkey=AaFUWx1ol0g5lxbxL1btbG4&action=view

 

Autorem prezentacji jest p. Alina Włodarz

 

Pliki do pobrania

Wniosek o przyjęcie do Liceum Plastycznego

Oświadczenia rodziców kandydatów do Liceum Plastycznego

 

Regulamin Rekrutacji i wniosek o przyjęcie do Szkoły Plastycznej im. Jacka Malczewskiego

 

Regulamin Rekrutacji Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta

 

Rekrutacja do popołudniowej Szkoły Plastycznej im. Jacka Malczewskiego

Nabór na rok 2017/2018

Szkoła Plastyczna im. Jacka Malczewskiego
w Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta
w Radomiu

 

 

 

Szkoła Plastyczna im. Jacka Malczewskiego jest jedyną szkołą w Polsce, która realizuje wyłącznie program kształcenia artystycznego w zakresie rysunku i malarstwa, wiedzy o sztuce oraz przedmiotów fakultatywnych: ceramiki, grafiki komputerowej, tkaniny artystycznej i rzeźby. W br. szkoła obchodziła jubileusz 70-lecia powstania.

Szkoła pracuje w zmodernizowanym obiekcie wyposażonym w:

 • nowe pracownie artystyczne z dostępem do Internetu
  i multimediów

 • nowoczesną galerię szkolną

 • windy dla uczniów niepełnosprawnych


Szkoła dba o wszechstronny rozwój ucznia:

 • organizuje wyjazdy edukacyjne, plenery malarskie, wycieczki do muzeów, galerii sztuki

 • promuje twórczość plastyczną uczniów

 • umożliwia uczestnictwo w konkursach, wystawach i przeglądach artystycznych pod patronatem MKiDN oraz CEASpecyfika kształcenia, twórczy klimat oraz liczba uczniów w szkole decydują o dużym poziomie zainteresowania wśród rodziców i uczniów.

Do Szkoły Plastycznej mogą uczęszczać dzieci i młodzież będące równocześnie uczniami szkół ogólnokształcących. Zajęcia artystyczne odbywają się w systemie popołudniowym w ramach obowiązkowych trzech działów:

 • dział wstępny (1 rok)

 • dział dziecięcy (3 lata)

Uczniowie otrzymują świadectwa promocyjne, a po ukończeniu działu dziecięcego świadectwa ukończenia szkoły.

Warunki naboru:

Rekrutację do klas pierwszych prowadzi się spośród uczniów szkół podstawowych, którzy wykazują się odpowiednimi uzdolnieniami plastycznymi, wrażliwością oraz zainteresowaniami artystycznymi. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie wniosków złożonych w terminie do 31 maja 2017 roku.

 

 

Wniosek o przyjęcie do Szkoły Plastycznej im. Jacka Malczewskiego

 

 


www.plastyk.radom.pl

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.